شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 88501
تعداد بازدید : 1110

امتحانات هفتگی طلاب

امتحانات هفتگی طلاب حوزه علمیه امام رضا علیه السلام

پایه

دروس امتحانی

تاریخ امتحان

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

26/9/94

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

3/10/94

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

10/10/94

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

8/11/94

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

15/11/94

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

21/11/94

چهارشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

29/11/94

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

 

 

 

پایه

دروس امتحانی

تاریخ امتحان

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

6/12/94

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

13/12/94

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

20/12/94

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

26/12/94

چهارشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

19/1/95

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

26/1/95

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

1/2/95

چهارشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

 

 

 

پایه

دروس امتحانی

تاریخ امتحان

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

9/2/95

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

15/2/95

چهارشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

23/2/95

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

30/2/95

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

6/3/95

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

اول

نحو1 ، صرف ، احکام

13/3/95

پنجشنبه

دوم

نحو2 ، نحو3 ، منطق 2

سوم

نحو4 ، نحو5 ،بلاغت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :