شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 213163
تعداد بازدید : 617

نظريه ي زمامدارگماري توده يي و منطق استنباط ، يا نقد نظريه ي انتخابي بودن ولي امر

آیت الله علی اکبر رشاد رییس شورای حوزه های علمیه استان تهران و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به نظريه ي زمامدارگماري توده يي و منطق استنباط و يا نقد نظريه ي انتخابي بودن ولي امر پرداختند که متن کامل یادداشت ایشان در ادامه آمده است.

توسط آیت الله علی اکبر رشاد تبیین شد؛

نظريه ي زمامدارگماري توده يي و منطق استنباط ، يا نقد نظريه ي انتخابي بودن ولي امر

 به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت الله علی اکبر رشاد رییس شورای حوزه های علمیه استان تهران و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به نظريه ي زمامدارگماري توده يي و منطق استنباط و يا نقد نظريه ي انتخابي بودن ولي امر پرداختند که متن کامل یادداشت ایشان در ادامه آمده است.

 

در قبال پرسش از «منشأ مشروعيت» حكومت ديني، و «مبدأ جواز يا استحقاق حكمراني زمامدار» اسلامي در غيبت رهبري معصوم، دو پاسخ، در ميان ارباب نظر و اصحاب سياست در روزگار ما مطرح است:

۱. برخي «مشروعيت و استحقاق» را ناشي از اراده ي الهي و نصب از ناحيه ي معصوم مي دانند. اين نظرگاه به اين بيان تقرير مي شود كه: خدا خالق هستي و از جمله انسان است، پس همو نيز مالك انسان و جهان است، پس ملك و فرمانرواي حقيقي هستي نيز او است و مردان آسماني، خليفه گان آفريدگار و فرمانرواي هستي اند كه توليت امر جامعه و تصدي اجرأ احكام الهي رابر عهده دارند. در غياب رهبران آسماني (معصوم) نيز عالمان دين شناس دادورز پرهيزگار و توانا به نيابت، (به جعل و نصب) از سوي آنان، امر حكومت را توليت و تصدي مي كنند. مردم نيز، با تشخيص مصداق فقيه منصوب و حمايت و اطاعت از او، اعمال ولايت و اجرأ حدود الهي را ممكن مي سازند. اين ديدگاه به «نظريه ي انتصاب عام الهي فقها» نامبردار است.

۲. برخي ديگر «مشروعيت استحقاق»، را ناشي از اراده ي ملت و انتخاب اكثريت مردم مي دانند. تقرير اين ديدگاه بدين شرح است: خدا خالق، پس مالك و پس ملك است. در زمان و مكان حضور معصوم، زمامداري به عهده ي اوست، اما در موقعيت غيبت، فقط صفات و شرايط افراد صالح (فقهأ جامع) توسط پيشوايان آسماني تعيين گرديده، گزينش و برگماري فردي از ميان افراد صلاحيتمند، به رأي اكثريت وانهاده شده است، فرد ذي صلاح، استحقاق رهبري را از رهگذر انتخاب و انتصاب از سوي توده ي مردم تحصيل مي كند. اين ديدگاه به «نظريه ي انتخاب مردمي» شهرت يافته است.

عمده ي رسالات و مقالاتي كه در تقرير نظريه ي حكومت، از دو منظر ياد شده، نشر يافته است. مشوش، آشفته و ناپيراسته است، چنانكه گاه در آثار و اظهارات اصحاب هر يك از دو نظر، «مد عيات متنافي الاجزأ» و حتا متناقض با مد عا، به چشم مي خورد، و همين نكته نيز دشواريهاي بسياري را در امر ارزيابي نظرگاه ها، پديد آورده است.(۱)

از جمله پر حجم ترين مكتوباتي كه در تبيين «ولايت فقيه و فقه دولت» نشر يافته، مجموعه ي سه جلدي «دراسات في ولايه الفقيه وفقه الدوله الاسلاميه» اثر آيت الله حسينعلي منتظري نجف آبادي(۲) است.

از آنجا كه نويسنده در اين نگاشته ي پر تتبعِ مبسوط، از «نظريه ي انتخاب» و به تعبير صحيح و صائب، ديدگاه «انتصاب مردمي»، و نگاهه ي «زمامدار گماري توده يي» جانبداري كرده است، بي آنكه چندان قصد رد يك ديدگاه و قبول ديدگاه ديگر در ميان باشد. (۳) ما، در اين گفتار به ارزيابي گذراي ادله ي مطرح شده در اين مجموعه، براي اثبات «گمانه ي رهبر گماري توده يي» و كيفيت استدلال بدانها، از نقطه نظر حدود وفاداري مؤ لف به منطق استنباط، و ميزان دلالت ادله بر مدعا، مي پردازيم.

نويسنده ي «دراسات ...» باب پنجم اثر را كه شامل شش فصل مشبع است، به بيان «كيفيت تعيين زمامدار و طرق انعقاد امامت» اختصاص داده است:(۴) در فصل نخست به نقل اقوال فيلسوفان و فقيهان در خصوص «منشأ مشروعيت حكومت» حاكم پرداخته است، در فصل دوم در نقد «نظريه ي انتصاب عام الهي» در مقام ثبوت، سخن رانده است. در فصل سوم دلائل نظريه ي نصب عام فقيهان را بررسي كرده است، فصل چهارم عهده دار بيان ادله و نكاتي است كه مي تواند براي اثبات صحت انعقاد امامت، از رهگذر «انتخاب امت» مورد تمسك قرار گيرد. فصل پنجم باب، حاوي وارسي اخبار بيعت است، و در فصل ششم شانزده نكته ي مهم را پيرامون «حكومت ديني و ولايت امر» باز گفته است.

مدعيات و محتواي اين باب، از وجوه گونه گون قابل نقد است:

۱. ميزان التزام نويسنده به منطق استنباط و متدولوژي اجتهاد.

۲. حدود پايبندي نگارنده به قواعد منطق، و انواع مغالطاتي كه در تقرير استدلالها روي داده است.

۳. تماميت ادله ي اقامه شده از حيث دلالت بر مدعاي مؤ لف.

۴. ناپيراستگي متن، ناسازگاري دروني مدعا و طرح مدعيات متناقض.

۵. تفاوت و تهافت فراوان رفتار و گفتار پيشين و پسين و بويژه نوشتارهاي اخير نويسنده با نظرات وي در اين كتاب.

چنانكه مذكور افتاد، اينك در اين مقاله، ما تنها - و آن هم به نحوي گذرا - از حيث موارد يك و سه، به نقد اثر مزبور مي پردازيم و نقد فراگير و مبسوط را به فرصتي ديگر وامي گذاريم.

علوم فقهي از دانش هاي گوناگوني مانند «فلسفه ي علم فقه»، «فلسفه ي احكام»،(۵) «قواعد فقه»، «اصول فقه» و «فقه» سامان يافته است، اصول فقه، عهده دار تقرير «منطق استنباط» و متدلوژي اجتهاد مي باشد. ميزان صواب و صحت يا حجيت هر «حكم فقهي»، وابستگي تام دارد به ميزان دقت فقيه در كاربرد منطق اجتهاد و فرايند تعريف شده ي استنباط حكم؛ هر چند استنباط هر «سنخ» و «فرع» و «مورد» از احكام فقهي، فرايند ويژه اي را طي مي كند - و يا دست كم، روند هر نوع و مورد تفاوتهايي با ديگر انواع و موارد دارد. اما صرفاً براي آشنايي خوانندگان عزيز، نمونه را اينجا به فرايند استنباط يك حكم اشاره مي كنيم:

۱. تعريف موضوع، تبيين مد عي، يا تنقيح محل نزاع.

۲. تبيين فرضهاي محتمل در پاسخ به مساله

۳. بررسي مقام ثبوت

۴. شرح پيشينه ي تاريخي و طر ح آرأ ماضي و معاصر (موافق، مخالف، تفصيل، تضييق، توسعه) و تقرير و ارزيابي دلائل هر يك.

۵. بيان نظريه ي مختار و بررسي مقام اثبات بر مبناي رأي مختار.

در بررسي مقام اثبات، هر چند ترتيب يكساني مورد اتفاق فقيهان نيست، اما نوعاً نخست دليل يا دلائل عقلي مورد بررسي قرار مي گيرد، سپس آيات و آنگاه روايات باب و سپس اجماع.

در استناد به هريك از منابع چهارگانه (كتاب، سنت، عقل و اجماع) نكات بسياري بايد مورد توجه قرار گيرد كه اينك مجال شرح همه ي آنها نيست، اما از آنجا كه نويسنده ي «دراسات ...» به انبوه اخبار براي اثبات مدعاي خود در مساله، تمسك جسته است، اينجا به نكات عمده اي كه در استدلال به روايات بايد ملاحظه گردد، اشاره مي كنيم.

در استدلال به اخبار، موارد زير بايد مورد توجه قرار گيرد.(۶)

۱. طرح و بررسي اخبار، به ترتيب ميزان وضوح و اتقان صدور و سند و حدود صراحت دلالت.

۲. جستجوي ثبت عبارت متن و رجال سند هر خبر، در مجامع روايي و رجالي، جهت اطمينان از تماميت متن و عدم تقطيع و نيز يافتن نسخه بدلها و شناسايي راويان.

۳. برررسي رجال سند خبر، از حيث درجه ي وثاقت و تعيين درجه ي اعتبار و حجيت حديث.

۴. بررسي شرايط و شأن صدور خبر.

۵. بررسي مفردات متن.

۶. تطبيق صدر و ذيل خبر و تعيين مدلولات اجمالي آن.

۷. فحص از عام و خاص.

۸. فحص از مطلق و مقيد

۹. فحص از معارض، و در صورت وجود معارض، مقايسه و تعيين درجه ي مقاومت آن در قبال معارض (قواعد تعادل و تراجيح).

۱۰. تعيين ميزان حجيت و دلالت خبر.

با توجه به فرايند فوق، ايرادات بسياري بر طرز استناد نويسنده به روايات وارد است، كه ما فهرست وار به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

۱. روايات مورد استناد، تقطيع و بدون ذكر صدر و ذيل - كه در دلالت روايت بسيار مؤ ثرند - نقل شده و گاه حذف صدر و ذيل، سبب تغيير معني حديث گرديده است!

۲. با اينكه اسناد اخبار مورد استناد، مخدوش است، به بهانه ي اينكه مستفيضه است و يا از مجموع آنها، تواتر مضموني حاصل مي شود»(۷)، از ذكر و بررسي اسناد روايات مورد استناد، خودداري كرده است.

آنگاه از روايات متعدد ضعيف السند، تواتر مضموني حاصل مي شود كه مدلول واحدي از آنها به دست آيد، و آن مدلول نيز عين مد عي باشد، چنانكه خواهيم ديد روايات نقل شده هرگز مدلول مشترك ندارند، يا اگر قدر مشتركي بتوان از آنها به دست آورد، مدلول آنها منطبق با مدعا نيست.

۳. شرايط صدور هيچ يك از اخبار بررسي نشده است، در حالي كه توجه به شرايط صدور برخي احاديث مانند روايات بيعت، مدلول دقيق آنها را روشن مي سازد.

۴. نوشته از لحاظ توجه به نكات ششگانه ي ديگر نيز بي نهايت محروم از دقت و ژرف رسي است، و مولف در ورطه ي انواع مغالطات درغلتيده است، به طوري كه برخي از ادله، اعم از مد عا و برخي ديگر، اخص از آن هستند و برخي هيچ دلالتي بر مدعا ندارند، و برخي نيز منافي مدعاي مؤ لف اند! چنانكه برخي ديگر مصادره به مطلوبند، يعني: دليل، عين مد عي است و بعضي از ادله نيز ادعاي بي دليل يا خلاف واقع اند!(۸)

۵. اگر دليل نخست (استدلال عقلي) يا دوم (سيره ي عقلأ) وي، صائب و صحيح باشند، اكثر دلائل، تنها مويد اين دو دليل و ارشاد به آنها خواهند بود و كميت دلائل و استدلالها با حجم نزديك به چهل صفحه، دست آورد علمي قابل اعتنايي نخواهد داشت!

ما اينجا از ايرادات گوناگون صرف نظر كرده، تنها شرح افزونتري در خصوص ميزان دلالت و انطباق مدلول ادله ي بيست و ششگانه ي مجموعه ي مزبور عرضه مي كنيم.

 

مد عاي مؤ لف را مي توان بدين شرح باز گفت:

۱. در باب «منشأ مشروعيت» - به اصطلاحِ سياسي و نيز به مفهومِ فقهي آن - يكي از دو فرض صحيح است و بس:

۱/۱ - مبدء سيادت و حاكميت، خداوند متعال است، بي آنكه مردم هيچ سهم يا حتا نقشي در «انعقاد امامت» داشته باشند.

۲/-۱ امت تنها مصدر سيادت و سلطه است و، امامت فقط با رأي مردم منعقد مي شود و هرگز فقيه جامع پيش از انتخاب شدن، اجازه يا استحقاق حكومت ندارد.

۲. براي اثبات فرض نخست درباره ي پيامبراسلام (ص) و امامان معصوم (ع)، دلائل كافي در دست است؛ اما نصب مستقيم يا غيرمستقيم فقيهان از سوي خدا در مقام ثبوت، تصوير صحيحي(۹) ندارد. در مقام اثبات نيز، ادله ي مطرح شده براي احراز ولايت انتصابي، كفايت نمي كنند.(۱۰)

۳. صد البته اگر دلائل «انتصاب الهي فقها» كافي بود راه صحيح و صائب، همان فرض نخست مي بود، اما چنين نيست، پس تنها فرض ممكن و مجاز آن است كه توده ي مردم به عنوان مصدر سيادت واسطه، با انتخاب خود، به يكي از فقيهان حائز شرايط، تفويض ولايت كنند. رأي توده، منشأ جواز يا استحقاق سلطه و تصرف براي فقيه است.(۱۱)نويسنده ي دراسات در فصل چهارم و پنجم، بيست و شش دليل بر مدعاي خود اقامه كرده است.(۱۲)

 

اكنون ارزيابي ميزان دلالت دلائل بيست و ششگانه:

يك - برخي از ادله ي ادعايي، اعم از مدعاي مؤ لفند (مانند دلائل: هشتم ص ۵۰۳، نهم ص ۵۰۴، دهم ص ۵۰۴، يازدهم ص ۵۰۵، دوازدهم ص ۵۰۵، سيزدهم ص ۵۰۶، چهاردهم ص۵۰۶، بيستم ص۵۰۷ و بيست وچهارم ص۵۱۰)

از جمله ي موارد مزبور، تمسك به عباراتي از قبيل بيان امير بلاغت(ع) هنگام هجوم مردم، براي بيعت با آن حضرت پس از هنگامه ي قتل عثمان است:« دَ عُوني وَ التَمِسوُ ا غيري ...، وَ اِن تَرَكتُمُوني فَاَنا كَاَحَدِكُم، وَ لَعَلي اَسٌمَعُكُم وَ اَطوَ عُكُم لِمَن وَ لَّيتُمُوهُ اَمٌرَكُم، وَ اَناَلَكُم وَزيراً خَيٌرُ لَكُم مِني وَزيراً(۱۳)

اولاً: اگر مراد حضرت(ع) اين باشد كه «حكومت به مردم تعلق دارد و بر گماري زمامدار به دست آنان است» و ايشان «رضاي مردم را منشأ امامت مي دانند»، پس شخص حضرت امير(ع) نيز، جواز يا حق حكومت نداشته است، ايشان هم بايد از سوي مردم برگزيده و برگمارده مي شد و چنين نيز شد، پس اين روايات به فراتر از مدعاي مؤ لف كه «لزوم گزينش و برگماري فقيه» است دلالت دارند، و به مقتضاي اين اخبار، حتي معصومان(ع) حق حكومت بر مردم ندارند جز به انتصاب از سوي آنان!

نويسنده در پاسخ به اين احتمال كه «ممكن است اعتذار حضرت(ع) در مقام «جدل»، صورت گرفته باشد»، اصرار مي ورزد كه اگر بيان حضرت امير(ع) از موضع «جدل» هم باشد، مجادله براساس يك موضع صحيح و صواب (ضرورت انتصاب امام از سوي مردم) صورت بسته است!

ثانياً: با توجه به ادله ي قطعي انتصاب تنصيصي امامان معصوم(ع) بر زعامت ديني و دنيوي، بي شك اعتذار امام(ع) در مقام جدل بوده است، و روشن نيست مؤ لف به استناد چه سندي ادعا كرده است كه جدل بايد بر اساس سخن واقعاً حق، صورت گيرد؟ جدل كافي است كه براساس "باور داشتِ" خصم، صورت پذيرد، هر چند باور ناصواب باشد. در محل نزاع نيز چنين بوده است، يعني: مردمي كه پيش از حضرت به زعامت سه خليفه ي ديگر تن در داده بودند، بر عدم نصب تنصيصي امام و امكان انعقاد امامت به انتخاب مردم باور داشته اند، كما اينكه گاه امام (ع) در قبال استناد غاصبان خلافت به «قرابت رسول(ص») بر آنها احتجاج مي فرمود: «كه من اقرب به آن حضرت هستم»، آيا مي توان از اين احتجاج و جدل، نتيجه گرفت كه به فرموده ي حضرت(ع)، قرابت، ملاك زعامت در اسلام است؟

وَ اَن كُنتَ بِالقُربي حَجَجت خصيمهم فَغَيرُكَ اولي بَالنبيً وَ أقربُ(۱۴)

و چنانكه آن حضرت، در قبال نكث و نافرماني كسان، بارها به «اصرار و بيعت آنان» و «امتناع خود»، احتجاج مي فرمود. كما اينكه مضمون برخي نامه هاي امام(ع) به معاويه هم از اين قبيل است. شگفتا برخي نامه ها را، كه قطعاً در مقام احتجاج و جدل با معاويه، شرف صدور يافته است(۱۵)، مؤ لف به عنوان دليل (مانند مورد يازدهم) براي اثبات مدعاي خود ذكر كرده است! و نيز بيان ديگر حضرت، كه به عنوان دليل دوازدهم خويش طرح شده(۱۶)، صراحت تمام در محاجه و مجادله دارد.

اگر اخباري مانند عبارات فوق تقطيع نمي شد، خواننده به دلالت بسيار صريح بخش هاي حذف شده به سر اعتذار حضرت كه «جدل» و «اتمام حجت» است پي مي برد، چرا كه در بخش هاي حذف شده ي همين نامه، آن حضرت از انحرافها و تحريفهايي كه پديد آمده و مانع تحقق و كاميابي حكومت علوي خواهد شد، سخن رانده، و عدم پايبندي و پايداري بيعت كنندگان به مقتضاي بيعت و لوازم حكومت عدل را پيش بيني مي فرمايد و به همين واقعيت ها به مثابه محاذير و معاذير تمسك مي نمايد.

دو - مدلول برخي ديگر از دلائل نويسنده ي «دراسات ...»، اخص از مد عاي وي است، مانند:

۱. دليل چهارم (ص ۴۶۴)، ايشان مي گويند: انتخاب زمامدار و تفويض امور حكومت از سوي مردم به وي و پذيرش اين امر از ناحيه ي زمامدار، نوعي «عقد و معاهده» است، و «بنأ عقلأ» و عمومات لزوم وفا به عقود و شروط، دليل صحت و نفاذ اين عقد و عهد است.

اولاً: اين ادعا، مصادره به مطلوب است! زيرا موضوع عهد و عقد بايد دراختيار معاهد باشد تا حق و امكان معاهده داشته باشد، يعني بايد اثبات شود كه ولايت، حق مردم است و مردم در عرض ولايت الهي، برخويش ولايت دارند، يا خداوند «حق ولايت» خود را بدانان تفويض فرموده است، سپس از اينكه مردم مي توانند بر سر اين حق با ديگري پيمان بدهند و عهد بستانند، سخن رانده شود، حق ولايت براي مردم، با اين دليل اثبات نمي شود و اگر حق ولايت اثبات شده باشد، ديگر چندان نياز به تمسك به عمومات لزوم "وفاي به عهود و عقود" نيست.

ثانياً: اگر اموري به مردم وانهاده شده باشد و مردم آن را به ولي واگذارند، آن «امور» همه ي «امر حكومت» نيست و ولي امر به اقتضاي طبيعت حكومت يا اجازه ي شارع از حقوق و اختيارات بسياري برخوردار است كه مردم حق ورود به حدود بسياري از آن حوزه ها را ندارند.

ذات نايافته از هستي، بخش كي تواند كه شود هستي بخش!

ثالثاً: به فرض كه مردم محدوديتي از لحاظ دخالت در حوزه هاي عمل حكومت نداشته باشند، اگر عده اي از امت، كه انتخابگران فاتح اند (مثلاً ۵۱% در قبال ۴۹% امت، و اگر انتخابات حزبي باشد ممكن است حتي با احراز ۳۰% آرأ در مقابل احزاب رقيب) زمام امور را به دست گرفتند چه حقي دارند كه با گزينش يك فرد، اختيارات صد درصد امت را به او تفويض كرده، او را بر حقوق و حيات، و نفوس و اعراض و اموال همه ي مخالفان، يا كساني كه در انتخابات شركت نجسته اند، و يا حتي آن نسلي كه در هنگام انتخاب، زاده نشده بودند يا صاحب رأي نبودند، تحميل نمايند؟

رابعاً: اگر همه ي آحاد مردم در گزينش زمامدار شركت بجويند و كسي را به زعامت بگمارند او وكيل مردم خواهد شد، نه ولي آنان؛ گماشته و تحت امر مردم بايد باشد نه فرمانفرماي آنان، هم از اين رو، اطلاق «ولايت» به مفهومي كه در فرهنگ ديني مراد مي شويد به منصبي كه بر مبنا و با شيوه ي انتخاب و انتصاب توده يي، پديد مي آيد، دقيق و صحيح نيست.

مؤ لف «دراسات...»، پنجمين دليل (صص ۹ - ۴۹۷) خود را آيات و رواياتي همچون:« وَ الذينَ استَجابُوا لِرَبهِم وَ أقامُو الصلوةَ وَ أمرُ هُم شُورا بَينَهُم»(۱۷) و «اِذا كانَت اُمَرائُكُم خِيارُكُم، وَ اغنِيائكُم سُمَحائُكُم، وَ اُمُوُركُم شُورا بَينَكُم، فَظَهرُ الأ رضِ خَيرٌلَكُم مِن بَطنِها»(۱۸) و همچنين «مَن جأَكُم يُريدُ أن يُفَرٍّقَ الجَماعَةَ وَيَعصِبَ أمرَ ها وَيَتَوَلي مِن غَيرِ مَشوَرَة، فَاقتُلُوهُ، فَاِن اللهَ قَد اَذِنَ ذالِكَ(۱۹) كه مشوق شورا و مبين منزلت اين سنت در اسلام است، مي داند. وي به نصوص فوق چنين استدلال مي كند:

۱. واژه ي «امر» در آيات و روايات، منصرف به «حكومت» است،يا قدر متيقن از آن «حكومت» است.

۲. آيات و روايات نيز، امت را در باب «امر» به شورا تحريص و ترغيب مي دارد، و اكثريت مسلمين نيز از صدر اسلام، شورا را اساس خلافت پس از رسول قرار داده اند.

۳. پس زمامدار بايد با انتخاب امت گمارده شود.

اولاً: اگر مدلول آيات و روايات، تعيين رهبري عالي حكومت به روش شورا باشد، پس پيامبر(ص) العياذبالله معني آيات الهي و كلمات خويش را به درستي درنيافته و يا دريافته اما با انتصاب رهبراني جهت امت، براي مدت چند قرن پس از خود بل تا هميشه (بنا به عقيده ي مسلم شيعه) از مدلول آيه، تخلف ورزيده و توصيه هاي خويش را زير پا نهاده است! اما خليفه گان و پيروان مكتب خلفأ و به تعبير نويسنده، «اكثريت مسلمانان» بهتر از پيامبر(ص)، كلام خدا را فهميده و به توصيه ي ايشان جامه ي تحقق پوشانده اند!!

ثانياً: به قرينه ي «وَشاوِر هٌم فِي الٌأمرِ» كه مخاطبش پيامبر (ص) است كه خود بزرگترين مفسر آيات، و زمامدار بالحق و بالفعل بود و با عنايت به سيره ي آن بزرگوار، و نيز به شهادت عبارت «واُمُورُكُمٌ شُورا بَيٌنَكُم» در حديث نخست، كه واژه ي «امور» را جمع بكار برده است، و نيز با توجه به اينكه اين عبارت، پس از توصيف زمامداران: «اُمَراُئكُم خِيارُكُمٌ» آمده است، مراد از شور در «امر» و «امور»، رايزني در تدبير امور جاري حكومت و مسائلي كه به مردم وانهاده شده مي باشد، امور و مسائلي چونان: سازمان حكومت، برنامه ريزي، تعيين مقررات روزمره در موارد فاقد احكام مصرح و مستتر درمتون ديني و مباحات گزينش در موارد چند گزينه اي (تخييري) مصلحت ديدهاي موقعيتي آيين نامه و روش ها، شناسايي مصاديق و موضوعات احكام و...

و چه بسا دلائلي از قبيل ادله ي شورا، بر لزوم استشاره ي زمامدار با متخصصان و خبرگان در امور حياتي، و وجوب التزام به نتايج شور داشته باشد، اما بر «نصب رهبر» از طريق شور دلالت ندارد.

ثالثاً: چنانكه اشاره شد - بر خلاف مرام تحقيق علمي و منطق استنباط - برخي روايات تقطيع گرديده و همين امر سبب تفسير نادرست روايت شده است. از جمله مواردي كه از سر تسامح يا عمد، تقطيع شده خبر نخست مي باشد. ادامه ي روايت چنين است: «وَ اِذا كانَ اُمَر اُئكُم شِرارُ كُم وَ اَ غنِيائُكُم بُخَ لائُكُم وَ اُمُورُ كُمٌ اِلي نِسائِكُم، فَبَطنُ الاَرضِ خَيرُ لَكُمٌ مِن ظَهٌرِ ها»(۲۰)! چنانكه ملاحظه مي فرماييد: در مقابل عبارت «وَ اَمُورُ كُمٌ شُورا بَينَكُم: (كارتان با رايزني باشد») عبارت وَ اُمُورُكُمٌ اِلي نَسائِكُم (كارهاتان به زنانتان سپرده شده باشد) قرار گرفته است، نه مضموني دال بر غير انتخابي بودن رهبر! در آن اعصار، سپردن كار سياست اجتماع به زنان نيز رسم نبوده است.

روايت دوم نيز كسي را كه با سوءنيت به «تفرقه افكني» پرداخته و به «استيلأ بلا استحقاق و صلاحيت» و اعمال ولايت «بدون مشورت» دست يازيده، مهدورالدم مي داند و بر چيزي فراتر از آنچه اشارت شد (مانند زمامداري گماري توده يي) دلالت نمي كند.

سه - دسته اي ديگر از دلائل هيچ گونه دلالتي بر مدعا ندارند: مانند دلائل اول (ص ۴۹۳)، سوم (ص ۴۹۵)، ششم (ص ۴۹۹) دوازدهم (ص ۵۰۵) هيجدهم (ص ۵۰۸)، بيستم (ص ۵۰۸)، بيست و چهارم (ص ۵۱۰) بيست و پنجم (ص ۵۱۱) و بيست و ششم (ص ۵۱۱)

از باب نمونه: نخستين دليل نويسنده حكم عقل است، كه اينگونه تقرير شده است:

الف - عقل حكم مي كند به:

۱. قبح هرج و مرج و آشوب.

۲. بايستگي بر پايي نظم و تأمين مصالح جمعي، بسط هنجار و رفع ناهنجار و...

۳. اينكه، اينهمه فراچنگ نمي آيد، جز در سايه ي دولت صالح عادل كارآمد و مقتدر.

۴. استقرار دولت نيز صورت نمي بندد، جز به كرنش و فرمانبرداري مردم در برابر آن.

ب - پيدايش دولت نيز جز به يكي از سه شيوه ميسور نمي شود: -۱ نصب از سوي خدا كه فرمانرواي هستي و مردم است. -۲ قهر و غلبه بر مردم. -۳ انتخاب از سوي مردم.

ج - شيوه ي نصب الهي - اگر ممكن و قابل اثبات باشد - بهترين انتخاب است، سلطه به قهر نيز ستم و قبيح است؛ پس تنها راه سوم، كه انتخاب باشد، ممكن و موجه است!

اولاً: اگر اندكي تغيير در تقرير ذيل برهان نويسنده صورت گيرد، نتيجه كاملاً تغيير خواهد كرد:

«تعيين رهبر به يكي از سه شيوه ي: غلبه يا انتخاب مردم يا نصب الهي، بايد صورت بندد، قهر كه قبيح است، انتخاب (به معني انتصاب توده يي رهبر) فاقد دليل است، پس طريق متعين، نصب الهي است.

ثانياً: به فرض كه دلائل نقلي نظريه ي «نصب الهي»، وافي نباشند - باز نمي توان دست از اين شيوه شست، چه آنكه مقتضي پيش انگاره هاي جهان شناختي ديني - كه به صدها آيه ي صريح و روايت موثق مبتني است - بر اصالت و حجيت اين طريق انگشت حصر مي نهد، بدين تقريب:

۱. خدا خالق هستي و از جمله انسان است، پس او نيز مالك هستي و انسان است، پس همو نيز فرمانروا بايد باشد.

۲. انبيأ و اوصيأ(ع)، انسانهاي كامل و (خداگونه)اند، و به دلائل عقلي و نقلي، خليفه گان آفريدگارند در زمين و سزاوارترين آفريدگان، براي اعمال توليت الهي بر طبيعت و انسان.

۳. در غياب مردان آسماني، دانشوران راه آشناي پرهيز پيشه، دادورز و توانا بر تدبير امور مجتمع بشري، شبيه ترين مردم به آنان اند پس همينان نيز، شايسته ترين مردمان براي استمرار توليت الهي اند، زيرا در غياب مردان آسماني در زمين:

۱. يا بايد توليت تشريعي الهي بر انسانها تعطيل گردد.

۲. يا اعمال شريعت الهي در جوامع، و توليت خداوندي، جريان و استمرار يابد.

احتمال نخست، خلاف غايت ارسال رسل و انزال كتب، و موجب ضلالت انسان و مانع سعادت اوست؛ و اگر تطبيق و تحقق شريعت كه عين تحقق توليت تشريعي الهي است بايسته است، پس:

۱. يا كساني به عنوان مبين و مجري به صورت تنصيصي يا توصيفي در همه ي اعصار و امصار، تعيين شده اند.

۲. يا مبين و مجريي، تعيين نشده است.

فرض دوم معقول نيست، زيرا فقدان مجري يا اهمال در تعيين آن، به تعطيل شريعت، منجر خواهد شد، و در صورتي كه مبين و مجري لازم است و در نفس الامر نيز مشخص گرديده است: مجري، يا فرد جاهل و غيرمعتقد به شريعت است، يا جاهل معتقد، و يا عالم معتقد. سپردن امر به "فرد" منكر و حتي جاهل معتقد، ضمانت صدق و صحت اجرأ ندارد، و باز به تعطيل حدود الهي منجر خواهد گرديد. پس در غياب ولي معصوم و زمامدار آسماني، عالم عادل قادر، منصوب است. مردم هم اگر تكليفي يا نقشي دارند كه به نظر ما دارند حداقل رسالت آنان، تشخيص مصداق عالم عادل قادر و نيز همكاري با او در جريان شريعت و تحقق ولايت الهي است. و بلكه "مقبوليت مردمي زمامدار" مانند صفات و شرايطي چون: "مديريت"، "قدرت جسماني و روحي"، "و زمان آگاهي" لازمه ي كاميابي در تدبير امر امت است، پس اقبال مردم، شرط احراز شأنيت و شايستگي براي نصب الهي است.

خلاصه آنكه: "منشأيت"، (تأكيد مي كنم): "منشأيت" رأي آدميان در حكومت، بر جهان شناختي وانسان شناختي اومانيستي بنا شده است، و "آدمي مداري" نمي تواند زيرساخت انديشه ي سياسي ديني باشد، كه شاخصه ي آن خدامحوري است.

ثالثاً: اگر دست آفرينش، زيست روز مؤ لف را، پيش از عصر "نوزايي" و "پيدايش انديشه ي" قرارداد اجتماعي و دمكراسي، مقرر مي داشت. آيا حتا فرض منشأيت اراده ي مردمي براي مشروعيت سياسي، به ذهن وي خطور مي كرد؟ و به فرضِ خطور، اينهمه بر تحميل اين انگاره بر نصوص ديني، اهتمام مي ورزيد؟!، و آيا با فرض عدم امكان نظريه ي نصب الهي، در مقام ثبوت، و عدم تماميت ادله ي آن، آيا ناخودآگاه سعي نمي كرد، به تبع عرف عصر خود زيرساخت و ساختار حكومت ديني را به نظامهاي: "دولت شهري"، "قبيله گرا"، "ثروت مدار"، "سلطنتي"، "اليگارشي" و ... تقريب و تطبيق نمايد؟ چنانكه به علت بي اطلاعي از تاريخ سياسي جهان و تاريخ علوم و انديشه ي سياسي اد عا كرده است كه: "سيره ي مستمره ي عقلا، در طول تاريخ مبني بر انتخابي بودن رهبر عالي سياسي بوده و شارع نيز آن را ردع نفرموده است.!"

دليل سوم مؤ لف بر مد عا، فحواي "قاعده ي سلطنت" است. مي گويد:

۱. عقل عملي به سلطه ي هر كس بر اموالش حكم مي كند، و عقلأِ نيز بر اين امر معترف و ملتزم اند.

۲. شرع نيز اين حكم عقلاني و رويه ي عقلايي را تنفيذ فرموده، و اكنون اين قاعده از مسلمات فقه اسلامي است.

۳. چون سلطه بر ذات، مقدم بلكه ملاك سلطه بر اموال است، پس به "طريق اولي" و صد چندان، مردم بر ذات و نفوس خود سلطنت دارند، و مي توانند، بلكه به مقتضاي حكم عقل بر ضرورت نظم و قانون بايد فرد صالحي را برگزيده و به سرپرستي خويش بگمارند!

او لاً: قياس مع الفارق است، يعني: "اموال"، گوهر الهي ندارند و از حيث ارزش، قابل قياس با نفس آدمي نيستند. اموال، دستاورد آدميانند، و به فرض حتا اتلاف جبران پذيرند، از اين رو اختيار آن به آدميان سپرده شده است، اما گوهر جان آفريده ي الهي است، و پربهاتر از آن است كه به آدميان وانهاده شود، و تنها خدا و هر آنكه منصوب تنصيصي يا توصيفي اوست، از باب استخلاف، مجاز به تصرف در نفوس است، لاغير؛ حتا خود انسان، اختيار دار نفس خويش نيست. و اگر "نفس" كم بهاتر از اموال مي بود، مي شد به فحواي قاعده تمسك جست.

ثانياً: اگر تصرف غيرمعصوم در نفوس و اموال، جز به طريق انتخاب از سوي صاحب نفس و مال، جائز نباشد، آيا احدي از فقها و ايشان نيز به لوازم چنين ادعايي ملتزم مي شوند؟، علي المبنا اگر فقيه جامع الشرائط (غيرمنتخب مردم) بر مسأله اي حكم كند كه لازمه ي آن، تصرف در انفس و اعراض و اموال باشد، آيا اين حكم، نافذ نخواهد بود؟

وي دليل ششم خود را اينگونه توضيح داده است:

۱. با اينكه هويت اجتماعي، داراي وحدت حقيقي نيست. اما خبرگان علوم اجتماعي، براي آن واقعيت و وحدت عرفي قائل اند. و حقوق و تكاليف و قوانين و قواعدي را بر آن حاكم و جاري مي دانند.

۲. اسلام نيز، همانگونه كه براي فرد تكاليف فردي وضع كرده است، براي اجتماع نيز تكاليفي جمعي جعل و ابلاغ كرده است: مانند «و قاتِلوُ ا في سَبِيلِ اللِه الَّذينَ يُقاتِلوُنَكُم وَ لاتَعتَدُوا»(۲۱)؛ و «وَ اَ عِدُّ والَهُم مَااستَطَعتُمٌ مِن قُوَّة وَ مِن رَباطِ الٌخَيلِ، تُر هِبُونَ بِهِ عَدُو الله وَ عَدُ وَكُم...»(۲۲) و «وَلتَكُن مِنكُم يَد عُونَ اِلي الخَيرِ وَ يَامُرٌونَ بِالمَعروُفِ وَ يَنهَونَ عَنِ المُنكَر»(۲۳) و «وَ السَارِقُ وَ السارِقُةَ فَاقطَعٌوا اَيُدِيَهُما جَزأً بِما كَسَباً نكالاً مِنَ اللهِ».(۲۴)

۳. جريان احكام اجتماعي نيز متوقف به تشكيل دولت است.

۴. معقول نيست كه خطاب، متوجه هويت جمعي بشود و امتثال تكاليف نيز واجب باشد، و برغم ضرورت تشكيل دولت براي تحقق احكام، هيچ الزامي بر عهده ي امت نباشد. پس از  باب مقدمه ي واجب، برپايي دولت بر امت، فرض است.

اولاً: خطابات قرآني از سنخ خطابات عقلايي و عرفي است، غرض از آنها، نوعاً اعلام و اعلان فرائض و مقررات است، و صِرف اعلام حكم به لحن و لسان جمعي دليل لزوم اجرأ جمعي آن نيست. اين خطابات، فقط در مقام اعلام مقررات حاكم بر روابط اجتماعي است و در مقام بيان كيفيت اجرأ نيست ولااقل مسلم اين است كه خطابات به نحو «عام بدلي» (كه هر كس يا جمعي را رأساً مكلف يا مجاز به اجرأ حدود نمايد)، مردم را خطاب قرار نداده است، زيرا در آن صورت هرج و مرج لازم خواهد آمد.

ثانياً: لازمه ي ادأ تكليف ناشي از خطابات اجتماعي، نصب رهبري از ناحيه ي مردم نيست، از رهگذر حمايت از زمامدار منصوب، در راستاي اجرأ حدود الهي نيز اين نقش ايفا مي گردد. ادأ تكليف و ايفأ نقش مردمي در اجرأ احكام، با انتصابي بودن رهبري نيز سازگار است. كما اينكه همه ي اين خطابات، در حين فعليت دولت اسلامي تحت زعامت نبوي، فرود آمده است.

ثالثاً: اجرأ مفاد برخي از خطابات، مانند قضائيات نيازمند شرايط خاصي (چون اجتهاد و عدالت) است كه اكثري مردم فاقد آنها هستند. و از اين خطابات نمي توان لزوم نيابت قضات از سوي مردم را استفاده كرد.

رابعاً: اگر فهم مؤ لف صائب باشد قدر متيقن ثبوت حق يا تكليف براي مردم در مورد احكام منصوص و مصرح است. و تنها مي توانند، يا بايد، كس يا كساني را براي اجرأ همان موارد خاص برگزينند وبگمارند. در اين صورت حكم تكاليفي كه به خطاب جمعي، ابلاغ نگرديده چه مي شود؟

صدر دليل دوازدهم نيز صريح در نصب خاص حضرت علي(ع) است، و ذيل آن نيز توصيه ي رسول اكرم(ص) به آن حضرت در خصوص رعايت مصلحتي برتر، در صورت عدم اطاعت مردم است، و هرگز در آن، مساله ي انتخاب و انتصاب توده يي مطرح نيست. و اگر هم فهم مؤ لف از روايت، صائب باشد، به چيزي فراتر از مدعاي وي دلالت خواهد داشت، و در اين صورت اين دليل نيز در زمره ي دسته ي نخست از دلائل - كه در آغاز مقاله، مورد ارزيابي قرار گرفتند - قرار خواهد گرفت.

همچنين دليل هيجدهم مولف «لَن يُفلِح قَومٌ وَلُّوا أمرَ هُم اِمرَ أة»(۲۵) كه به فرض صحت سند، و پس از صرف نظر از «شأن صدور» آن و با فرض اينكه مدلول آن نهي   از واگذاري «رهبري حكومت» به زن باشد، در مقام نهي از پذيرش زعامت فرد غير صالح است، مانند اينكه روايات بسياري نظير مقبوله ي عمربن حنظله از رجوع به طاغوت در امور حكومتي و از جمله امر قضا نهي مي نمايد، آيا مي توان   از چنين رواياتي منشأيت رأي مردم در امر قضا و انتخابي بودن فضات را نتيجه گرفت.

دليل بيستم نيز با مد عا بيگانه است. مؤ لف با استناد به عبارتي در فراخواننامه ي بي سند كوفيان بد عهد به امام حسين(ع)، «أما بَعدُ فَالحمدُللهِ الَّذيِ قَصَمَ عَدُوكَ الجبار العَنِيدَ الذي انتَزي عَلي هذِهِ الاُمةِ فَابتَزَّ ها اَمرَ ها وَ غَصَبَها وَ تَأمَّرَ عَلَيها بِغَيرِ رَضي مِنها»: كه حاكي از شكوه ي مردم از اين است كه يزيد ستمكيش عنود، سفاكانه و مستبدانه بر امت سلطه يافته، به ناروا به اموال آنان دست انداخته، بي رضاي آنان بر آنها حكم مي راند؛ و همچنين با تمسك به بيان امام(ع) در پاسخ آن پيمانشكنان كه: «به عنوان آزمون و ارزيابي صدق ادعاي شما، مسلم را گسيل مي دارم كه اگر پس از سفر به كوفه، او بر نيك عهدي مردم و فرهيختگان شهر، قلم تأييد راند، به آن ديار خواهم شتافت»، سعي مي كند منشأيت رأي مردم براي مشروعيت حاكميت حاكم اسلامي، حتي امام معصوم(ع) منصوب منصوص، را به اثبات رساند!

البته اينهمه نشانه ي ميزان قدرت و دقت فقيه عاليقدر در استنباط احكام الهي است!

استدلال به رواياتي كه توصيه مي كند: «در سفر اگر حتي سه نفر بوديد يكي را امير خود كنيد»، آن هم به روايت راوياني چون ابوهريره (دليل بيست و سوم) براي اثبات منشأيت اراده ي ملي در مشروعيت حاكميت و انتصاب مردمي در قبال نصب الهي، نيز حكايتي است!

دليل بيست و چهارم صاحب دراسات ...، استشهاد به يك بند معاهده ي پيامبر(ص) با اهل مقنا است، اين بند حاكي از آن است كه در عهد استقرار حكومت اسلامي، تحت زعامت آن حضرت(ص) توافق شده است: «امير از ميان خود آنان يا اهل و اصحاب رسول باشد».

تمسك به عهد نامه يي فرامرزي، با ملتي خارج از حوزه ي حاكميت اسلام، و بي آنكه در آن به انتخاب تصريح شده باشد تا چه مايه مي تواند دليل منشأيت انتخاب باشد، جاي بسي تأمل است، و داوري آن را به خوانندگان عزيز، وا مي گذاريم.

اي بسا كه تعيين «امير از ميان خود آنان يا اهل و اصحاب رسول» به نصب آن حضرت صورت پذيرد! و اشتراط امارت به «فردي از ميان آنان يا اهل و اصحاب» نيز مويد چنين احتمالي است.

تمسك به فحوي فتواي برخي فقها، بر تخيير در مراجعه به مفتي، يا قاضي يا امام جماعت! و جواز توافق بر سر انتخاب «قاضي تحكيم» از سوي مترافعان، دليل بيست و پنجم مؤ لف است!

شگفتا، از تخيير در موارد بالا، چگونه اولويت يا لزوم انتخاب رهبري عالي نظام از سوي مردم اثبات مي شود؟ وانگهي چنانكه نويسنده خود نيز معترف است اين انتخابها و تخييرها، پس از  تحقق نصب عام الهي و انعقاد مشروعيت بدان است.

بيست و ششمين و واپسين دليل مؤ لف، «سنت بيعت» است كه پس از نقل چندين آيه و روايت درباره ي "بيعت"، و طرح بحث لغوي پيرامون واژه ي بيعت، نتيجه مي گيرد: «به هر روي، پس بيعت از جمله روشهاي پيدايش ولايت است - اجمالاً - و اگر بر بيعت اثري از حيث استقرار و تحقق امامت مترتب نمي بود، پس چرا پيامبر(ص) براي خويش و حضرت امير(ع) بارها از مردم بيعت مي خواست و چرا حضرت امير(ع) بر آن اصرار مي فرمود؟ و چرا حضرت صاحب (عج) نيز پس از ظهور و استيلأ به سلاح و سطوت، از مردم بيعت خواهي مي كند؟»

گفتني است: هرگز بيعت در عهد صدر، و در سده هاي نخستين اسلامي، به مثابه طريق «انتصاب رهبر» و بيان منشأ مشروعيت حكومت، تلقي نگرديده است. بيعت، گاه، بيعت استعلام است، گاه بيعت عهد بر امري مشخص است، گاه بيعت اطاعت است و گاه بيعت حمايت، همان آيات و رواياتي كه در «دراسات ...» نقل شده است گواه صدق مدعاي ماست. پيامبر(ص) و علي(ع) منصوب از سوي حق بوده اند، امامت آنان با بيعت منعقد نشد، بيعتها پس از نصب روي مي داد. چنانكه گذشت: اصرار حضرت امير(ع) بر اخذ بيعت، جهت احتجاج بوده است.

بيع و بيعت را مجانس انگاشتن و با لطايف الحيل و تكلفات پر خلل، هرگونه بيعتي را عقد لازم پنداشتن ( ج۱ ص ۵۷۱ - ۵۷۵) هيچ سودي به حال مدعا نخواهد بخشيد. بيعت، وكالت نيست. از ميان فقها كسي هم چنين نفهميده و نفرموده است. «وكالت اذن»، تعبير مهملي است و رخصت، غير از وكالت است. وكالت، تفويض است نه استسلاط. استيجار (و اجير گرفتن كس) نيز استخدام است، نه توكيل و توليت! اصولاً ولايت غير از وكالت است و وكالت غير از نيابت.

چهار - برخي دلائل نيز بلادليل اند: هر چند اكثر دلائل نقلي مؤ لف، فاقد سند معتبر و در نتيجه در زمره ي ادله ي بلادليل محسوب است، اما در اينجا: به ارزيابي تنها دو دليل تحت اين عنوان مي پردازيم:

ايشان گفته اند: «سيره ي مستمره ي عقلأ در همه ي اعصار و امصار و شرايط، بر انتخاب و انتصاب والي و استنابه و تفويض امور عامه به او، و مساعدت با او در تحصيل اهداف بوده است و شارع نيز اين سيره را امضأ كرده است.

آري اگر «همه ي تاريخ و اعصار»، عبارت باشد از دوره ي كوتاه پس از رنسانس و «همه ي امصار» نيز عبارت باشد از گوشه اي از جهان يعني فرنگ و «همه ي شرايط» نيز عبارت باشد از انقلابات دمكراتيك فرنگ! و شارع نيز رويه هاي نوپيداي ده قرن پس از ظهور اسلام و حتي پس از آن را به شيوه ي ملاحم، تنفيذ فرموده باشد، حق به جانب فقيه عالي قدر است.

اما كجا در جاهليت و جزيرة، انتخابگرايي و رويه ي دمكراتيك در امر حكومت، رايج و شيوه ي گزينش و گمارش زمامدار، دارج بود، كه شارع نيز آن را رد و ردع نكرده بل تنفيذ فرموده باشد!

كجا در امپراتوري روم، سيستم انتخاباتي متعارف و معمول بوده! و طي قرون، كي در ايران شاهنشاه زدة ملوك الطوائفي، زعامت ملت به سرانگشت گزينش سپرده مي شد؟

كجا در اروپاي قرون وسطي، دمكراسي جريان داشت؟ در دنياي عرب و آفريقا، آيا چيزي جز «دولت - قبيله» كه در آن رياست و امارت جز با معيار نسب و نژاد، و زن نمي شد، و مناصب جز با نصاب ثروت و شيخوخت، مشخص نمي گرديد، معمول عقلأ بوده است؟

شريعت محمدي ظهور كرد و اين معيارها و شيوه ها را ردع فرمود و مردم را به مواسات و مساوات فراخواند و عدالت را همسايه ي «تقوي» و تقوي را معيار «كرامت» مقرر داشت و «علم» را ملاك «بصيرت»، و «خشيت» و آگاهي را موجب «ارجحيت» و «حجيت» قرار داد، و «جهاد» را مايه ي «فضيلت» و «مأجوريت»، و سبقت در اسلام و ايمان را سبب قرب الهي خواند و مردم را به اطاعت نبوت و امامت و فقاهت، فرمان داد.

پس از ظهور اينهمه نظريه پردازان سياسي، و طرح و تحقق نظريه ها و نظامها، مدلها و رويه هاي گونه گون در عرصه ي سياست، كدام ملت، كدام سيره ي مستمره، منظور نظر نويسنده ي «دراسات ...» است؟ و نظرگاه كدام عقلا؟! افلاطون، ارسطو؛ سيسرون، كنفوسيوس، حمورابي، فارابي، بوذرجمهر، غزالي، ابن خلدون، خواجه نظام الملل، آگوستين، آكويناس، ماكياول، بدن، هابز، لاك؛ مونتيسكيو، روسو، برگ، بنتام، كانت، هگل، ماركس، مائوتسه تنگ، گاندي، آگوست كنت، نيچه، استوارت ميل و...! كدام؟

پنج - برخي دلائل مؤ لف نيز برخلاف مد عاي وي دلالت دارند. دليل هفتم با تمسك به آياتي سامان يافته كه از خلافت و استيلاي آدم يا آدمي يا صالحان و مستضعفان و ... در زمين سخن مي راند. و با اين ادعا كه «استخلاف» و «استعمار» و «وراثت» در آيات، اطلاق دارد، پس شامل آبادسازي و تصرف تكويني و فرمانروايي و تصرف تشريعي نيز مي گردد، پس همه مي توانند يا حق دارند فرمان برانند يا فرمانفرا بگمارند!

گذشته از اينكه برخي از آيات نهگانه هيچ ربطي به مدعا ندارد، و به دسته ي سوم از ادله ي مؤ لف، ملحق اند، برخي از آنها در خلاف فهم و منظور نويسنده، صراحت يا ظهور دارند، از جمله «اِذ قالَ رَبُّكَ لِلمَ لائِكَةِ اِني جاعِلٌ في الأرضِ خَليفَةً»(۲۶) كه بر نصب خاص آدم بر خلافت اگر مراد از واژه ي «خليفه» كه مفرد و نكره نيز مي باشد حضرت آدم(ع) باشد و يا بر وفق فهم مؤ لف گواه نصب عام آدميان بر خلافت اما با شرائط دشواري است. قرآن، احراز اين منصب را منوط به صلاحيت هايي بس بالا مي داند، صلاحيتهايي كه او را به منصب اعلميت و ارجحيت بر فرشتگان مي گمارد و بر مسند مسجوديت ملائك مي نشاند.

همچنين آيه ي «يا داوُد، اِنا جَعَلناكَ خَليفَةً في الأرضِ فَاحكُم بَينَ الناسِ بَالحَق»(۲۷) كه به صراحت بر نصب خاص حضرت داود(ع) دلالت مي كند و حق حكومت بر مردم را نيز ناشي از اين نصب مي داند، شگفتا عين عبارت و استظهار مؤ لف در ذيل اين آيه، تأييد منشأيت "نصب" است:

«فيظهر في الاية الشريفه أنه لولا خلافته عن الله تعالي لم يحق له الحكم في ارضه»! اگر نصب خلافت نبود حكم و تصرف، سزاوار او نبود! مگر نه كه اين مناصب، عهدهاي الهي اند و به همه ي انسانها يا فرزندان آنان انتقال يا تسر ي نمي يابند: «لاينالُ عَهدِ ي الظَّالِمَين»(۲۸) و نيز آيه ي كريمه ي «ولقد كَتَبنا في الزَّبوُرِ مِن بَعدِ الذِكرِ: اَنَّ الاَرضَ يَرثها عَبادِ يَ الصالِحُونَ»(۲۹) مانند شريفه ي «وَ نُرِيدَ اَن نَمُن عَلَي الَّذِينَ استُضعِفُوا في الاَرضِ وَ نجعَلَهُم اَئِمَّه وَ نَجعَلهُم الوارِثينَ»(۳۰) از حكومت حضرت ولي عصر(عج) و استيلاي صالحان و ضعيف شمرده شدگان بر زمين، گزارش مي دهد و نه از ولايت هركس. ظاهر اين آيات در تعلق و تحقق وراثت و حكومت، با اراده و نصب الهي، نزديكتر يا سازگارتر است تا گمانه ي ديگر.

دليل بيست و يكم مؤ لف نيز ظهور در نصب «اهل عدل» بر ولايت دارد!

دليل بيست و دوم با تمسك به اين داستان صورت بسته است كه رسول الله (ص) آنگاه كه براي نبرد موته سپاه گسيل مي داشت فرمود: «امير الجيش زيدبن حارثه؛ فان قتل فجعفربن ابي طالب(ع)؛ فان قتل فعبدالله بن رواحة؛ فان قتل فليرتض المسلمون من احبوا».

اولاً: به نقل كتاب سليم بن قيس، حضرت امير(ع) به همين داستان، براي «ضرورت ولزوم انتصاب» استدلال فرموده است! به اين بيان كه وقتي پيامبر در اعزام يك سپاه فرماندهان پياپي آن را منصوب مي فرمايند، ممكن است براي زعامت كساني را نصب نكرده و آنها را به خود وانهاده باشد؟

«اي معاويه! آيا نمي داني وقتي پيامبر لشگري بسوي موته فرستاد، جعفربن ابيطالب را امير و فرمانده آنان كرد، بعد فرمود: اگر جعفر كشته شد، پس زيدبن حارثه، و اگر زيد كشته شد، پس عبدالله بن رواحه، فرمانده شماست، جايي كه پيامبر راضي نشد در گسيل يك سپاه مردم براي خود امير و فرمانده اختيار كنند، آيا ممكن است همه ي امت را رها كرده و جانشين خود را در ميان آنان معين نكند؟ بخدا قسم آنان را در ميان شبهه و كوركورانه رها نكرده بلكه مردم خود مرتكب شدند آنچه مرتكب شدند و...»(۳۱)

ثانياً: رسول اكرم(ص) به تعداد حداقل جمع (سه نفر) افرادي را پياپي به فرماندهي لشگر گماشتند، و چندان طبيعي نمي نمود كه همه ي نفرات سپاه را به ترتيب براي فرماندهي فهرست مي كردند!

وانگهي (و ثالثاً) هرگاه كه صلاحديد رهبري عالي امت، براين تعلق گيرد كه امري را به مردم واگذارد، چنين مي كند و اين عمل تأسيس اصل تلقي نمي گردد و به قرينه ي نصب هاي خاص در همين واقعه، نمي توان از اين واقعه جواز يا  لزوم «انتصاب مردمي رهبر عالي» امت را نتيجه گرفت.

 

پي نوشت ها:

*. اين نوشته، چكيده و ويراسته ي بخشي از "دروس فلسفه ي سياست و فقه دولت" است كه در سال تحصيلي ۱۳۷۵-۷۶ القأ شده و اكنون همه ي آن تحت عنوان" دمكراسي قدسي" در دست تنسيق و نشر است.

۱. پريشاني و ناپيراستگي انظار و آثار فقيهان سياست، از سويي؛ مذاق تكثرپسند و نظريه باز زمانه، و همچنين فهم ناصواب و ناصحيح مباني و مناظر مطرح شده، (كه نوعاً مستند به تفاوتهاي عبارتي يا موقعيتي است كه در تقريرهاي "نظريه ي حكومت در فقه شيعي"، به چشم مي خورد)، از ديگر سو؛ موجب گشته كه برخي نويسندگان، نظريه ي مستقل و متنوعي را تنسيق و توصيف كرده به فقيهان پيشين و كنوني نسبت دهند.

۲. حسينعلي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ثلاث مجلدات، الطبعة الاولي، الناشر: المركز العالمي للدراسات الاسلامية، قم، ۱۴۰۸ ه' . ق.

۳. راقم سطور در سلسله ي دروس ياد شده "گمانه يي" را مطرح كرده است كه در عين تفاوت با دو ديدگاه، شايد طريق تقريب ميان آن دو، و سبيل جمع ادله ي دوگانه بشمار آيد. اميد است اين نظريه، در آينده ي نزديك در معرض نقد و نظردهي اهل فضل و اصحاب نظر قرارگرفته، تصحيح و تكميل گردد.

۴. دراسات...، ج ۱، صص ۶۲۰-۳۹۶.

۵. فلسفه ي احكام، بخشي از فلسفه ي دين است.

۶. هر چند بايسته مي نمود: اصطلاحاتي را كه در متن مقاله آمده است هر چند مختصر براي مخاطبان غيرحوزوي توضيح مي داديم، اما اجتناب از تطويل، و مجال محدود، راقم سطور را از چنين اقدامي بازداشت، به هر حال ضمن وعده ي جبران، علي الحساب از خوانندگان عزيز پوزش مي طلبيم.

۷. دراسات...، ج ۱، ص ۵۱۱.

۸. فقط، روايتي كه به عنوان درس نوزدهم، از كتاب سليم بن قيس نقل شده است، برغم مشكل پسند، ظهوري در مدعا دارد، اما در نسخه در دسترس هرچه جستجو كردم نيافتم، و چه بسا اين خبر نيز سرگذشت و سرنوشتي نظير ساير ادله ي مؤ لف را داشته باشد.

۹. دراسات...، ج ۱، صص ۴۰۹-۴۱۷.

۱۰. دراسات...، ج ۱، صص ۴۸۹-۴۲۵.

۱۱. دراسات...، ج ۱، ص ۴۰۵.

۱۲. دراسات...، ج ۱، صص ۵۱۱-۴۹۳.

۱۳. نهج البلاغه، صبحي الصالح، خطبه ي ۹۲، ص ۱۳۶، ترجمه: «دست از من بازداريد و سراغ ديگري برويد... اگر مرا رها كنيد، من هم چونان يكي از شمايان خواهم بود، و چه بسا، در برابر كسي كه كار سياست را بدو مي سپاريد، از شما شنواتر و فرمانبردارتر باشم، من وزير باشم، برايتان بهتر از آن است كه امير شما گردم.»

۱۴. نهج البلاغه، صبحي صالح، حكمت ۱۹۰، ص ۵۰۳، و نامه ي ۲۸، ص ۳۸۷. صبحي صالح

۱۵. نهج البلاغه، صبحي صالح، نامه ۶، صص ۳۶۶-۷.

۱۶. دراسات...، ج ۱، ص ۵۰۵

۱۷. سوره ي شورا (۴۲)، آيه ي ۳۸.

۱۸. تحف العقول عن آل الرسول، ص ۳۲.

۱۹. عيون اخبار الرضا، ۲/۶۲.

۲۰. تحف العقول، ص ۳۲.

۲۱. سوره ي بقره (۲)، آيه ي ۱۹۰.

۲۲. سوره ي انفال(۸)، آيه ي ۶۳.

۲۳. سوره ي آل عمران (۳)، آيه ي ۱۰۴.

۲۴. سوره ي مائده (۵)، آيه ي ۳۸.

۲۵. صحيح نجاري، ۳۹، ص ۹۱، به نقل دراسات....

۲۶. سوره ي بقره (۲)، آيه ي ۳۰.

۲۷. سوره ي ص (۳۸)، آيه ي ۲۶.

۲۸. سوره ي بقره (۲)، آيه ي ۱۲۴.

۲۹. سوره ي انبيأ (۲۱)، آيه ي ۱۰۵.

۳۰. سوره ي قصص (۲۸)، آيه ي ۵.

۳۱. اسرار آل محمد، سليم بن قيس، مترجم: اسماعيل انصاري، انتشارات علامه، قم ۱۳۷۳.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :