شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 202506
تعداد بازدید : 675

بارگزاری نمونه سوالات نیم سال دوم پایه سوم

نمونه سوالات نیم سال دوم پایه سوم

بارگزاری نمونه سوالات نیم سال دوم پایه سوم

اخلاق ۳
                            ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                            ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۵

بلاغت

        جواهر             خرداد ۱۳۸۷
                            ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                            تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                            خرداد ۱۳۸۹
                            ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                            تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                            ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                            تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                            خرداد ۱۳۹۲
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                            خرداد ۱۳۹۵
                            ارتقائی (نوبت اول) مرداد ۱۳۹۵
                            ارتقائی (نوبت دوم) مرداد ۱۳۹۵
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۵
      مختصر
                            ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                            تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                            خرداد ۱۳۸۹
                            ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                            تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                            ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                            تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                            خرداد ۱۳۹۲
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                            خرداد ۱۳۹۵
                            ارتقائی مرداد (نوبت اول) ۱۳۹۵
                            ارتقائی مرداد (نوبت دوم) ۱۳۹۵
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۵

 

تاریخ ۳
                            خرداد ۱۳۸۷
                            تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                            خرداد ۱۳۸۹
                            ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                            تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                            خرداد۱۳۹۰
                            ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                            خرداد ۱۳۹۲
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                            خرداد ۱۳۹۵
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


تجزیه و ترکیب
                            خرداد ۱۳۸۷
                            خرداد ۱۳۸۹
                            خرداد ۱۳۹۰
                            ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                            تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                            خرداد ۱۳۹۲
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                            خرداد ۱۳۹۵
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


عقاید
                            ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                            تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                            خرداد ۱۳۸۷
                            تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                            خرداد ۱۳۹۰
                            ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                            تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                            خرداد ۱۳۹۲
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                            خرداد ۱۳۹۵
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


قرآن ۳
                            خرداد ۱۳۸۷
                            تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                            خرداد ۱۳۸۹
                            ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                            تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                            ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                            خرداد ۱۳۹۲
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                            خرداد ۱۳۹۵
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


نحو ۴
                            خرداد ۱۳۸۷
                            ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                            تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                            خرداد ۱۳۹۲
                            ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                            خرداد ۱۳۹۵
                            ارتقائی مرداد (نوبت دوم) ۱۳۹۵
                            ارتقائی مرداد (نوبت اول) ۱۳۹۵
                            تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


نحو ۵
                            خرداد ۱۳۸۷
                            خرداد ۱۳۹۰
                            خرداد ۱۳۹۲
                            خرداد ۱۳۹۵نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :