شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 201524
تعداد بازدید : 1073

نمونه سوالات امتحانی نیم سال دوم پایه دوم

نمونه سوالات امتحانی
نمونه سوالات امتحانی پایه دوم در چند دوره گذشته


اخلاق 2

                              ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                              ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                              ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
تاریخ 2

                              تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                              خرداد ۱۳۸۹
                              تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                              خرداد ۱۳۹۰
                              تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                              خرداد ۱۳۹۲
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                              خرداد ۱۳۹۵
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                              
تجدیدی مرداد ۱۳۹۵عقاید
                              ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                              ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۵


قرآن 2
                              تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                              تجدیدی مرداد ۱۳۸۹
                              خرداد ۱۳۹۰
                              ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                              خرداد ۱۳۹۲
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                              خرداد ۱۳۹۵
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۵

منطق 2
                              ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                              تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                              خرداد ۱۳۸۹
                              ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                              تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                              خرداد ۱۳۹۰
                              ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                              تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                              خرداد ۱۳۹۲
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                              خرداد ۱۳۹۵
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۵

منطق 3
                              ارتقائی مرداد ۱۳۸۸
                              خرداد ۱۳۸۹
                              ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                              تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                              ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                              تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                              خرداد ۱۳۹۲
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                              خرداد ۱۳۹۵
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


نحو 2

        (ابن عقیل)
                              خرداد ۱۳۸۹
                              ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                              تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                              خرداد ۱۳۹۰
                              ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                              خرداد ۱۳۹۵
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۵


        (سیوطی)
                              خرداد ۱۳۸۹
                              ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                              تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                              تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                              خرداد ۱۳۹۲
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                              خرداد ۱۳۹۵
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۵

نحو 3

        (ابن عقیل)
                              خرداد ۱۳۸۹
                              تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                              خرداد ۱۳۹۰
                              ارتقائی شهریور ۱۳۹۰
                              تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                              خرداد ۱۳۹۲
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                              خرداد ۱۳۹۵
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۵
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۵

        (سیوطی)

                              خرداد ۱۳۸۹
                              ارتقائی شهریور ۱۳۸۹
                              تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                              خرداد ۱۳۹۰
                              تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                              خرداد ۱۳۹۲
                              ارتقائی مرداد ۱۳۹۴
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                              خرداد ۱۳۹۵
                              ارتقائی (بخش اول) مرداد ۱۳۹۵
                              ارتقائی (بخش دوم) مرداد ۱۳۹۵
                              تجدیدی مرداد ۱۳۹۵

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :