شبکه انديشمندان قم
کد خبر : 201134
تعداد بازدید : 1970

نمونه سوالات امتحانی نیم سال دوم پایه اول

نمونه سوالات امتحانی
پنج دوره نمونه سوالات امتحانی نیم سال دوم پایه اول در کلیه دروس سال تحصیلی


احکام
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                   خرداد ۱۳۸۹
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                   خرداد ۱۳۹۰
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                   خرداد ۱۳۹۲
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۵
                                   خرداد ۱۳۹۵

تاریخ
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                   خرداد ۱۳۸۹
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                   خرداد ۱۳۹۰
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                   خرداد ۱۳۹۲
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۵
                                   خرداد۱۳۹۵


صرف
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۰
                                   خرداد ۱۳۸۱
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۱
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۳
                                   خرداد ۱۳۸۴
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۴
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۵
                                   خرداد ۱۳۸۸
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                   خرداد ۱۳۸۹
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                   خرداد ۱۳۹۱
                                   خرداد ۱۳۹۲
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                   تجدیدی مرداد۱۳۹۵
                                   خرداد ۱۳۹۵

قرآن 1
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                   خرداد ۱۳۸۹
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                   خرداد ۱۳۹۲
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۵
                                   خرداد ۱۳۹۵


منطق ۱
           تعلیمی (مرکز)
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                   خرداد ۱۳۸۹
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                   خرداد ۱۳۹۲
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۵
                                   خرداد ۱۳۹۵

           منطق مطهری
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۸۸
                                   خرداد ۱۳۸۹
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                   خرداد ۱۳۹۲
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۵
                                   خرداد ۱۳۹۵

نحو
           بدایه النحو
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                   خرداد ۱۳۹۰
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                   خرداد ۱۳۹۱
                                   خرداد ۱۳۹۲
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۹۲
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۵
                                   خرداد ۱۳۹۵


          هدایه ، صمدیه
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۸۹
                                   خرداد ۱۳۹۰
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۹۰
                                   خرداد ۱۳۹۱
                                   خرداد ۱۳۹۲
                                   تجدیدی شهریور ۱۳۹۲
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۴
                                   تجدیدی مرداد ۱۳۹۵
                                   خرداد ۱۳۹۵

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :